آغازِ کارِ Farsavand.ir در روز های آینده

آغازِ کارِ Farsavand.ir در روز های آینده

آغازِ کارِ Farsavand.ir در روز های آینده

آغازِ کارِ Farsavand.ir در روز های آینده

آغازِ کارِ Farsavand.ir در روز های آینده

 • ۰
 • ۰

با یاد و تمنای یاری از پروردگار

عنوان متن :نکات و راهبرد مهم و مورد توجه در رابطه با تجمعات .

(( یادآور است که دعوتی بر تجمع و جنبشی نیست مگر اینکه بر پایه ی راهبردها باشد و بر سوی اهداف و مقاصدی که ارجحترینش راه‌اندازی آوندها و سامانه ها به طریقه ی بنیان یکتاپرستی است ))

- مهمترینِ موضوعاتِ مورد توجه در باره ی این تجمعات این است که این جنبش ها به منظورِ جنگ و ویرانیِ داخلی (و البته خارجی) نیست بلکه مشخص کننده ی حضورِ ملی است تا اصلاحات و تحولات و انقلابی وسیع به واسطه ی عموم انجام گردد و در این راستا یادآور است که شماری کثیر حتی بر مهمترین اهداف توجه ندارند و یا توجهشان متمرکز و هدفمند نیست و خیزشی از پی سختی ها و مشکلات فراوان است که متأسفانه یکی از دلایلی که بسیاری از جنبش‌ها به هر شکلی و وجه که باشد ، پس از مدتی کوتاه محو و ناموجود میگردد این است که اندکی از فشار ها کاسته میشود و یا مجموعه خود را با آن وفق میدهد و چون اهدافی مشخص و روشن نگردیده پس بی نتیجه میگردد .

- اعلام کردن مواضع از سوی تجمع کنندگان با توجه به متونی از جمله متنِ منتشر شده ی اخیر (تصمیم بزرگ...) و مطابق اینان ، که به واسطه ی این اعلام موضع ها و اهداف و خواسته ها و شعارها ، پشتیبانیِ تمام جانب ها و جریان هایی که قصد تحول و اصلاح و انقلابی بزرگ دارند را به همراه داشته باشد و به واسطه ی «پیوستنِ جانب های گوناگون , از جمله عُلما ، فرهنگیان است که این جنبش و جهاد چونان سببِ استحکام میگردد که ناموجود شدنِ تنش ها و آسیب هایِ کثیرش به سببِ پختگی و پشتیبانیِ رهبرانِ میانی و مسلط بر نیرومندی از کمترین حاصل هایش است و همانندِ راهپیمایی هایی وسیع است که هر آنکه در آن حضوری درست و نیکو داشته باشد با اعلامِ موضع و شعار ها ، وحدتی را نسبت به اهدافِ ارجح و مشترک جریان ابراز مینماید و یادآور که در حقیقت اینطور است که این جنبش و جهاد در حینِ وسیعتر شدن و ناموجود شدنِ آسیب ها ، تا به هنگامِ به مقاصد رسیدن ها ، جاری و ماندگار . 

-ایجاد شعارهایی هدفمند و فکر شده که توسط نیروهای های امنیتی موردِ تحسین قرار بگیرد بخصوص در زمینه های کار و حمایت از نخبگان و فراهم آوردن بستر برای رهبرانِ جوانِ راهگشا (( یادآور که بسیاری از آنان که دشمن پنداشته میشوند ، فقط پیروی قوانینِ نوشته شده و دچار گنگی و سردرگمی هستند و چون از عموم بر سوی حق و درستی آگاه گردند پس بر عموم میپیوندند و چونان که اینطور نشود ، پیروی قوانین نوشته شده هستند و عواقبی بسیار تلخ به همراه دارد با اینکه میتواند جایگزینش پیوستن ایشان باشد )) و آیا هدف و مقصود اصلاح و تحول و انقلاب و استقلال و آزادی و رفاه و امنیت و آسایش نیست ؟ و آیا اهداف و مقاصدِ و طریق های این جریان خود تضمین کننده ی درست و نیک و بر حق و عادلانه پیشرفتن و ماندگاری اش نیست ؟ آری شماری هستند که بر اهداف و مقاصد و طریق ها و راهبردها و اصول و محکمات موافق نیستند و نمی‌پذیرند و یا بخشی را میپذیرند و کلیات و محکمات و اصول ها را با اینکه بسیار بر آن تاکید و یادآور میگردد رها می‌کنند و یادآور که مجموعه ی بشر و انسان نفس و اراده اعطا شده و این فقط دعوتی آشکار است .

-حفظ فاصله ی مناسب و دورتر از مجموعه های حافظ امنیت عمومی ، در عین حال که تجمع و راهپیمایی در حال انجام است چراکه قصد است صدای این تجمع ها ، همانندِ غُرشی که از ابرها و آسمان است ، سببِ گریز و تسلیم شدنِ ظالمان و ستمگرتران گردد و نه اینکه با درگیر کردنِ جانب ها بر یکدیگر و تضعیفِ مجموعه ، چیرگیشان تثبیت گردد .

-عدم تحریک کردنِ مجموعه های حافظ امنیت عمومی که نیاز به تفکر دارد .

-عدم آسیب بر اموال عمومی همانندِ فروشگاه ها و بسیاری موارد دیگر که نه فقط بسیار تحریک کننده است بلکه جریان هایی که این اموال ، داراییهایشان است را مخالفِ جنبش می‌گرداند .

-در وضعی که فرد یا گروهی در حال انجام اعمالی تا صحیح و ناشایست و تحریک کننده است از این فرد یا گروه دوری بشود .

- پشتیبانی از بانوانِ بسیار غیور و پوشش دادن ایشان نسبت به خطرات .

-تسلط بر خشمی که از پی سختی ها ایجاد شده و عدم تخلیه ی آن بر نیرو های حفظ امنیتِ عمومی و سعی و تلاش به منظورِ وحدت و پذیرفتنِ تمام اقشار و حتی برای فروتنانِ بسیار ارجمند دعوت از ایشان.

یادآور که همانا در گذشته بر این متون و مطالب و راهبردها یادآور نشده ، بنابراین جزءِ برنامه های این جریان نبوده و البته چونانکه بسترِ آوندها و سامانه ها به طریقه ی بنیان یکتاپرستی مهیا نگردیده و هیچ عملی از سویی به منظورِ برجای آوردنش انجام نشده ، باز هم لازم ذکر و توجه است که هدفِ اصلی از ارائه ی این متون به سببِ این است که حال که به این شکل و وضعِیتی اینچونینی است ، «چون بر پایه ی راهبردها پیش برود ، سببِ ویرانی و تضعیف و آسیب هایی شدید و جبران ناپذیر بر مجموعه نباشد و منتهی به توقفی بی ثمر نگردد » و «چون این جریان جاری است ، به مقاصد و اهدافی و نصیبی نیکو منتهی گردد» . و بنده همواره یادآور میشوم که اگر فرد یا جمیعی میگفتند چه هدفی را ارجح میدانی تا برجایش آوریم ، بنده راه‌اندازی آوندها و سامانه ها به طریقه ی بنیان یکتاپرستی را تصدیقِ نیکتر و برجای آوردنِ نیکتر و ارجح و طیع از پروردگاری میدانم که یکتا و بی همتا است و راه خدا راه مستقیم است و همه خیر از سوی اوست و یادآور بر الهام نامه ای که در این ایام گذشته بنده فقط چند قطره باران را مشاهده کردم و ای های بر طوفان ها .

به امید سلامتی و خوبی و بهره و نصیبِ نیکویِ دنیا و آخرت و جاودانگیِ همه در بهشت.

متخصر شده ی متن : با رعایت راهبردها از تضعیف و ویرانیِ مجموعه جلوگیری بشود و بر سوی اهداف و ثمراتی نیکو پیش برود و چون اینطور و بر پایه ی راهبردها پیشرَوَد ، با اینکه بر اهداف و مقاصدِ ارجح خواندن شده و مجموعه این را برگزیده ، پس « باز تاکید می‌گردد که چون بر پایه ی راهبردها پیشرَوَد به ویرانیِ مجموعه و بی ثمر بودن منتهی نگردد و چون مجموعه این طریق را انتخاب داشته سببِ وحدت و جلوگیری از آسیب بر مجموعه » و متوقف نگردد و نظر و ارجحیتِ بنده که آنرا تصدیقِ نیکتر میدانم ، راه‌اندازی آوندها و سامانه ها به طریقه ی بنیان یکتاپرستی و جنبش و جهاد از آن طریق است . حتی اگر بتوانم مانع آسیبی اندک بر موجودات بشوم ، از این نیکتر عملی نمیدانم که سببِ رضایت پروردگار باشد چه رسد که آسیب هایی فراوان و بی ثمر و یا منجر به سرانجام و اوضاعی ناخوشایند تر و سختر و چیرگیِ ستمگرتران و چپاولگران و باقی ماندنِ ظالمان گردد .

 

 • ۰۱/۰۷/۰۱
 • بیانگر بیانگری

نظرات (۳)

 • یادآور. نویسنده مطلب
 • شماری از میان تمام این متن فقط بر تجمع داشتن توجه و براگیخته میشوند و عدم توجه بر پرشمار موضوعاتِ بسیار مهم دیگر بر عهده ی ایشان است.

  بنده بدونِ اینکه خود را جزو این جریانات بدانم ، یادآور میشوم بر این موضوع که بسیار قابل تأمل که متأسفانه شماری کثیر از میانِ جریانات و جانب هایِ خوبِ گوناگون ، خود را بر حقِ مطلق و تمام و کمال میدانند و یادآور بر آیات خدا و طریقه و بنیان یکتاپرستی و آوندها و سامانه ها.

  یادآور بر آیات خدا و ارجحیتِ طیع از خدا و راه خدا که راه مستقیم است 

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">