با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون

« استحکام و تاثیری که از پیِ وجود و توسعه و جاری گردیدنِ به طریق هایی درست و نیک و متناسب اوضاع و به سببِ در اختیارِ عموم بودن و فراهم بودنِ بسترِ سامانه های بنیان و موجبِ قدرتمندی و خلق و رجع به سرنوشتی نیکو و گره گشایی و رفع مشکل ها و ایجادِ خوبی و پیشرفتِ مجموعه میگردد »

خوشا بَر آنگاه که بر این بنده یادآور گردیده و دریافته که همانا « قدرتِ باور چه حدود مستحکم » ، ایجادِ روابطِ میانِ جریان های درونِ مجموعه با دیگران چونانکه به طریقه ی مذکور بَرجای آورده و جاری گَردد ، از هر سِپَر میتواند قوی و غیر قابل نفوذتر و از هر شمشیر بُرَدنده تَر و از هر صنع و تجارت پُر رِزقتر و عایِدی اَش برای امروز همانندِ ایجاد و جاری گَردیدنِ پرشمار رودها و تا به آینده اش ، تا به بهره مندی از منابعِ در آسمان ها و بَر هر قضاوت و داوری و سیاست و علم و دانش ، بَر حق و عادلانه ، صحیح و متناسب بودنش را چونان دقیق و کافی و نافذ و استوی که هیچ مگر به شگفت آور بودنش که موجبِ ایجادِ سرنوشتی به خوبی برای مجموعه و سرزمین ها میگردد نمیگویم و چونانکه بسیار از بَدَل و شبیه و مانند ها در هراسم پس فقط معطوف و متمرکز تا بَرجایَش آورم تا از اندوهِ آنچه در پیشِروی است اندکی بکاهم . و افسوس بر این بنده چونانکه ایشان را که نیات و اعمالشان همانندِ ایشان که چون آب رویِ جمیع ها بسته و دچارِ خشکسالی هایی بیماری زا و رزق و آسایش که ناموجود و اندک ، پس چون قصدِ بازگردانیدنش را داشته ، نسبتِ به ایشان قضاوتِ ناصحیحِ مخالفِ حقیقتِ نیت و قصدِ ایشان ، « چراکه آن طریقه نبوده » و نه اعمالِ درست و نیکو از پیِ باور و نیاتِ درست و نیکو و صحیح و متناسب اوضاع ، بی ارج و اجر نیست بلکه بَر طریقه ای که باورمندن بسیار مستحکم و کامل و برای همه و به سریع و درستترینِ وضع ها به نتیجه میرساند یادآور میشوم پس در این مسیر بَرجای می آورم تا دلیلِ یاری شدنم باشد پس نسبت به باور هایِ ناصحیحِ درونم که موجبِ اعمال و رفتارم میگردد مواجه داشته باشم ، موجب قوی شدنم باشد و آنچه لازمه و توانِ مواجه ی صحیح است را داشته باشم و باورمندم اینطور ناجی اَم میگردد و در تعیین سرونشت خویش گام برمیدارم و بر دیگران نیز خدماتی دارم و آرزوست که از پیِ بَرجایِ آورده شدنش همه بَریکدیگر به طریق هایی صحیح و کارساز و مستحکم ناجی و یاری دهنده باشیم پس رها شدن هایی از بندِ بدی ها و گره ها و مشکل ها و سختی هایی گوناگون و سرنوشت ساز در راستایِ ایجادِ سرنوشتِ نیکو و ایجادِ خوبی موجبِ سعادتمندی و رستگاری ، پس به حدود و وسعِ خویش و به حدودِ کمالِ خویش رفتار و گفتار مینُمایم ، یادآرو میشوم بَر نشانه ی مُهمی که ایشان را که بَر مبنایِ اصول و راهبردها و طریق های مزبور در صددِ بَر جای آورده شدنِ این هدفِ مهم و توسعه و گسترشش دریافتم ، این را نشانه و گواه و تضمین بَر خوبیِ ایشان چراکه بَر قدرتمندی و استحکام و حدودِ تاثیرش یادآور گردید و هرگز نه اینکه دیگران که بَر این نباشند را موجب گردد قضاوتی بَر ایشان داشته باشم که درست و نیکو و بَر حق و عادلانه ندانمشان .
باز هم یادآور میشوم بَر اهمیتِ راه اندازی و وجودِ آوند ها و سامانه ها به طریقه ی بنیان یکتاپرستی و یا شبه آوند ها و سامانه ها به طریقه ی بنیان یکتاپرستی و بسیار هراسان از اینکه چیزی از من به نیکی بَرآیَد و بَرجایش نیاورم پس یادآور میشوم که در تارنمای فارس آوند این فعالیت را ادامه میدهم .