با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین گوناگون

الهام نامه : گرد آب ویرانگر و طریقه ی نامبدلِ ناجی « سرنوشت عزیزترین ها و جریان هایی انقلابی و مجموعه » .

یادآور بر هنگامی که جریانی انقلابی و بسیار بسیار شایسته که خود ایشانند سرنوشت سازان جمیع ها و مجموعه و کوچکترین گزندها بر ایشان هزاران برابر برای والیانِ ایشان و مجموعه مبدل و بازمیگردد ، به اوضاع و احوالی ، بر طریقه ای جاری ، پس بر مسیری و چونانکه ناخوشاحوال ، بر اهالی کوهستان هایی رسیده که ایشانند که از پیِ سختی های فراوان ، نا امید و بی حرکت و گرد آبی ویرانگر و بر هم را ایجاد و جمیع های ایشانند که چون به آن طریقه که بدل و شبیهش نه اینکه پذیرفته نباشد ، نمی‌تواند سرنوشت را تغییر دهد ، سرنوشت ساز هستند و « همین عزم و حرکت بر سوی برجای آوردن آن طریقه و بستر و ناجی گردیدنِ بر ایشان مواجه ای به منظورِ نجات و امن و به درستی و نیکی جاری گردیدن ایشان میگردد ، بلکه مانع واقع شدنِ آن واقعه » بنابراین بنده باز هم بسیار بر اهمیت راه‌اندازی آوندها و سامانه ها به طریقه ی بنیان یکتاپرستی تأکید مینمایم که کوچکترین تفاوت های در ساختارها .