با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

حکایت دولت آسمانی و نابسامانی و آنگاه که خداوندگاران و رئیسان به جهتی که اُمت ها موافقش ، موافق میگردند - تمهید و مواجه ی به نحو احسن ، مبنی بر صلح ، با توجه به گذشته و با نظر بر تدبیر و آینده - در باب وحدت