آغازِ کارِ Farsavand.ir در روز های آینده

آغازِ کارِ Farsavand.ir در روز های آینده

آغازِ کارِ Farsavand.ir در روز های آینده

آغازِ کارِ Farsavand.ir در روز های آینده

آغازِ کارِ Farsavand.ir در روز های آینده

 • ۰
 • ۰

با یاد و تمنای یاری از پروردگار

عنوان متن : اعلام فرمانِ بسیار عجیب و مهم از سوی جایگاه مهم و عمید و نقیب .

در روز گذشته از سوی جایگاهی بسیار عمید و نقیب ، فرمانی و اعلام موضعی بسیار بسیار «مهم» و «عجیب» از نظر بنده بیان شد که جای توجه و تفکر بسیار دارد و تقاضا دارم اگر جنبش ها و تجمعاتی که به منظورِ «مطالبه گری در خصوصِ اصلاحات و تحول و انقلاب و تمدن نوین است و در حقیقت انقلابی بودنِ این مردمان را نشان میدهد و سبب میگردد تا پرشمار سران و افراد و اشخاصی که قصدِ برجای آوردن و اصلاح و تحول و انقلاب دارند به این واسطه نیرومند و تکثیر و غلیظ و سببِ استواریشان گردد که سخنانِ امام والادرجه علی خامنه‌ای در پرشمار سخنرانی های گذشته که گاه به تشابه و گاه یکراست یادآور و بیان گردید و بر شمارِ کثیر از این موضوعات که در راستای اصلاحات و تحولات و انقلاب و ایجادِ تمدن نوین ، لازم و واجب است تا در راه خدا ، فتح و فوز و موفقیت و اعجاز برای مجموعه باشد و البته تا جایی که امکان و توان داشتم بر اهمیتِ وجود راهبردها و شیوه هایی مهم از جمله رهبران و وجودِ اصناف و جانب هایی از جمله عُلما و یاری دهنگانِ نیرومندشان و فرهنگیان که سببِ کنترلِ و پیشرفتن بر پایه ی راهبردها میگردد و بر اهمیتِ موضوعِ بسیار بسیار مهم که قصد از این تجمع و راهپیمایی ها و جهادی باورمندم در راهِ خدا و مسیرِ حق و درستی و نیکی و عدالت است ، به هدفِ برجای آورده شدن و جاری گردیدن بر سوی اهدافی از جمله راه اندازی آوندها و سامانه ها به طریقه ی بنیان یکتاپرستی و بهره‌مندی از منابع و دارایی ها و کار و کارآفرینی و استقلال صنعتی و اقتصادی و تکاملِ استقلالِ سیاسی در تمام زمینه ها بودنش است که چون بر پایه ی راهبرد های یادآور شده و بر سوی این اهداف باشد و به این سبب حرکت و جهاد در راه خدا و مسیر حق و درستی و نیکی و عدالت میدانمش و با توجه به تمام اینها باز هم یادآور گردید که حتی اگر تمام موارد یادآور شده مورد رعایت باشد ، در حقیقت به این وضع و شیوه انقلاب کردن و در صدد اصلاح و تحول بودن ، آخرین روشی است که به طریق ها و شیوه هایی برتر نیز یادآور گردیده ، با توجه به اینان اگر اعتراض کننده و اخلالگر از هم تفکیک شوند با این حال فرمانِ برخورد قاطع با معارضان باشد پس منظور این است تمام مواردی که بالا مطرح گردیده و بنده بر اینان یادآور و دعوت داشتم ، درست و در مسیر حق و عدالت و درستی و نیکی و جهاد در راه نیست ؟ 

بنده به اینکه راهبردها رعایت نمی‌شود ، بر اهداف یادآور نمی‌گردد و بسیاری موضوعات دیگر ، واقف و آگاه هستم البته باورمندم همین تجمعات و جهاد به این شیوه که از روی ناچاری و آخرین راه است ، سبب میگردد شماری کثیر از عاملان چیره بر امکانات و نیرومندی و اموال ، مشاهده کنند که مردمِ انقلابی در حال حرکت هستند همانا در زبور ، کتاب آیات خدا یادآور گردیده از گنجشکان نیرومند و تاثیرگذار تر است این بشر و نا امیدان و ناتوانان و مستضعفین و آنان که امکان و دارایی به منظورِ جهاد در راه خدا ندارند ، یاری و مساعدت و امیدوار بشوند و بپاخیزند و شاید مانع ها و بی اعتنایان ، با اینکه بسیار یادآور گردید کثیری از عموم مردمان و نیروهای سازمانی حافظِ امنیت ملی ، رسالتِ عمومی خویش را برجای آوردند ، با اینکه یادآور گردید بر صاحبانِ نیرومندی و اموال و جایگاه و امکانات که چطور بر آیاتِ رسای پروردگار و طریقه و ارجحیتِ راه‌اندازیِ آوندها و سامانه ها به طریقه ی بنیان یکتاپرستی و پر شمار دلایل ، یادآور گردید که اگر به واسطه ی یاری و مساعدتِ ایشان و چون آوندها و سامانه ها به طریقه ی بنیان یکتاپرستی و این بستر مهم فراهم بود ، هرگز به این وضع و شکل به پیش نمی‌رفت و این سرانجامش نمیشد و با این حال بی اعتناء و مانعِ برجای آوردنش و چطور از این انجام رسالت امتناع گردید .

با این حال بنده فقط نسبت به آنچه باورمندم صحیح و درست و نیک است ، یادآور میشوم و سعی میدارم این را برجای آورم و بنده ولی و عهده‌دار و صاحب جایگاه و نیرومندی و اموال و در جایگاهِ امام و رئیس و مَلِک و صاحب سلطنت نیستم پس حتی در این خصوص و نسبت به تمامِ اینان پاسخی نمی‌خواهم و فقط یادآور میشوم بر آیات خدا و طریقه و طریقه ی بنیان یکتاپرستی و ارجحیتِ راه‌اندازیِ آوندها و سامانه ها به طریقه ی بنیان یکتاپرستی که از باور بنده ارجح دانستن و برجای آوردنش طیع از خدا است و باز هم یادآور میشوم بر آیات خدا و سیل و طریقه ی بنیان یکتاپرستی و ارجحیتِ راه‌اندازیِ آوندها و سامانه ها به طریقه ی بنیان یکتاپرستی و یادآور بر «باور و توکل بر پروردگار یکتا که باورمندم این نشانه ی سیل در دروازه قرآن را در هنگامی واقع داشت که یکی از سرانِ سرزمینی در این منطقه لیوانِ آبی را نشان داد و گفت مردم جنوب ایران ، برایتان آب فراهم میکنیم و قراردادی بزرگ که در آن ایام معدوم گردید پس یادآور است بر آن نشانه ی رسای پروردگار و سیل که آیا این حدود از آب کافی نبود تا نه فقط سرزمینی بلکه تمام زمین از بی آبی و خشکسالی ، سیر آب و آباد گردد ؟ پس بر خدا توکل کنید و طیع از وی را ارجح بدانید که چون آبی که از پی ابرها و از آسمان می‌بارد به طریقه ای درست و نیک و متناسب اوضاع جاری باشد ، سببِ آبادانی و رفاه و غیر از ویرانی است و همه خیر از سوی خدا است پس یادآور بر آیات خدا از ابتدای کتاب تورات و درخت معرفت و شناخت نیک و بد و طریقه ی بنیان یکتاپرستی و ارجحیتِ راه‌اندازیِ آوندها و سامانه ها به طریقه ی بنیان یکتاپرستی و اهداف و مقاصد و متون و مطالب و طریق ها و اصول و راهبردها و طرح های حنفاء که مثالِ جاری گردیدنِ آب به طریق های درست و نیک و متناسب اوضاع ، همان جاری گردیدنِ وجودِ موجودات به طریق هایی درست و نیک و متناسب اوضاع ، از پی تشخیصِ صحیح که از پیِ شناخت صحیح و کافی در خصوص پرشمار زمینه ها و مقیاس و مطابقتش بر آیات خدا ، متشابهات و محکماتِ جریان خلقت پس تعقل و مصالحه ، ثمر آمدن و بهره و نصیبِ نیکو است برایشان که از پروردگار طیع داشته و برجایش آوردند پس مورد یاری و رحمت و هدایت و در پناه خدا که زنده است و ولیِ مومنان است و هرگز در وعده ی خود خلاف ندارد و خوشا بر استواران در راه خدا که بر خدا باور و توکل دارند .

به امید سلامتی و خوبی و بهره و نصیبِ نیکویِ دنیا و آخرت و جاودانگیِ همه در بهشت .

 • بیانگر بیانگری
 • ۰
 • ۰

با یاد و تمنای یاری از پروردگار

عنوان متن : جریانات دولتی ، خصولتی و خصوصی و اهمیتِ یاریِ ایشان .

آسیب بر جریانات دولتی سببِ تضعیف مجموعه است و عدمِ موافقت ایشان بر اهداف و طریق ها و تغییر ساختار و تحول و اصلاح و عدمِ انقلابی بودنِ یکایک این اعضاءِ دولتی , خصولتی و خصوصی ، سببِ سرانجامی شوم و تلختر برای مجموعه است بنابراین از این جریانات که دارای ساماندهی و نظم و امکانات و تجهیزات و نیرومندی و از مهمترین امکانات و مستقلاتِ ایشان ، چیرگی بر اموال و دارایی های عمومی و ملی است ، یادآور است بر آیاتِ پروردگار و ارجحیتِ راه‌اندازی آوندها و اهداف و طریقه ی بنیان یکتاپرستی و طرح های حنفاء و تقاضا میگردد به یاری و مساعدت بر این جریان جاری گردند .

 • بیانگر بیانگری
 • ۰
 • ۰

بنده یادآور میشوم بر آیات خدا و معنی و مفهومِ برجای آوردنِ ربع مسکون را برجای آوردن که در زبور بر آن یادآور گردیده که بخصوص در این اوضاع مطالعه ی کتاب زبور و توجه بر این موضوع بسیار مهم است.

 • بیانگر بیانگری
 • ۰
 • ۰

با یاد و تمنای یاری از پروردگار

عنوان متن : حمایت از تاجران در عین جهاد و نشانه ی درستی و استحکامِ انقلاب کنندگان .

 

با اینکه در متونِ گذشته بَر راهبرد ها و اهداف ، بسیار یادآور گردیده باز هم یادآور میشوم که دعوت بَر تجمع و راهپیمایی که نشانه ی جهاد و عملی در مسیرِ خدا است با توجه به رعایتِ راهبرد ها است و گاهاً جنبشی وسیع در برهه ای کوتاه است و گاه جنبش هایی است که به لطف و هدایت و یاریِ پروردگار به رَوانی و پیوستگی و به درستترین اوضاع به پیش میرود بنابراین چونانکه جنبشی وسیعِ و یکباره در مدتی کوتاه مشاهده شَوَد ، نباید فقط آنرا به منظورِ جدی بودن و اطبینان یافتن به سرانجامش که پیروزی است پنداشت بلکه جنبش ها و جهاد هایی که به رَوانی و پیوستگی و تعادل و به درستترینِ اوضاع و به ماندگاری به پیش میرود و یاری ها و حمایت ها میشود را نیز میبایست به منظورِ سنجیده و متناسب بودن در نظر داشت .

با توجه به این موارد یادآور میشوم که با اینکه اصلِ اصلاح و تحول و انقلاب و حرکت بَر سویی که مسیر و بستر را به منظورِ بَرجای آوردن و رسیدنِ به اهدافِ ارجحِ بنیان یکتاپرستی از جمله راه اندازیِ آوندها و سامانه ها به طریقه ی بنیان یکتاپرستی و بهره مندیِ عادلانه و بَرحقِ عموم از منابع و دارایی ها و کار و استقلالِ صنعتی و تجاری و اقتصادی و تکاملِ استقلال سیاسی و در تمامِ زمینه ها و تحولاتی بزرگ و عظیم از جمله در این منطقه و برای کشور هایش است ، چونانکه امکانی باشد بهتر است صبح ها تا پیش از عصر ، داد و ستد و فعال بودنِ بازار برقرار باشد و عصر تا به شبانگاه را زمانِ جنبش و اجتماع در نظر داشت .
یادآور بَر آیاتِ کتاب خدا که نه فقط صفاتِ ظالمان را یادآور میگرداند بلکه بَر موضوعاتی بسیار مهم و راهبرد و راهکنش هایی(تاکتیک) بسیار بسیار اصلی و مهم یادآور میگردد و یادآور بَر سوره ی توبه و بقره .

 • بیانگر بیانگری
 • ۰
 • ۰

با یاد و تمنای یاری از پروردگار

عنوان متن : حمایتِ نیرومندان و ایجاد و آغازِ اصلاحات و حرکت بَر سویِ اهدافِ ارجح از جمله آوندها و سامانه ها و انتخاب و جهاد با جان در مسیرِ حق و عدالت .

چونانکه حمایتِ «عمیقِ» نیرومندانِ غیور ، ماندگار و وسیعتر گردد ، در مدتی کوتاه شاهدِ آغاز گردیدنِ اصلاحات و تحولاتِ گسترده در ساختار و حرکت بَر سویِ اهداف و بَر بُنِ طریق ها و راهبرد ها هستیم و آیاتِ زیر دو موضوعِ مهم را یادآور میگرداند که نکته ی یکم که لازم است پیش از یادآور شدن از این جانب ، تاکید نمایم که سببِ سوء نگردد و نکته ی بعدی در خصوص فرتنی و صبر و استواری در این راهِ و حرکت بَر سویِ اهدافِ بزرگ است .
بسیار یادآور بَر متونِ گذشته و چون بَر آن پایه پیگیری و دگرگونی هایی پی در پی است ، این جنبش ها مساعدتِ لازمی است بَر پیشبردِ حرکتِ سرانِ جریان ها که به دلایلی به روشنی امکانِ بیان از سویِ ایشان نیست و گفته میشود چرا موافتی بَر شبکه های کمکی است و چون از سخنرانیِ رهبر و مولایِ جریانی به کلامِ تشابه یادآور میگردد و گفته میشود باور داشته باشد که تاثیرِ رسانه ها سببِ گردیده که پنداشته بشود چیرگیِ مطلق نزدِ ایشان است و این حرکت ها سبب میگردد که در حقیقت به سببِ حرکت بَر سویِ اهدافِ ارجح و رفاه و استقلال ، ایشان و پرشمار سران و رهبرانِ راهگشایِ دیگر که مصلوب گردیده اند ، قدرتمند گردند و بَر خلافِ خواسته ی بزرگِ استعمارگران و استثمارگران و گمراهان و غارتگران و چپاولگران ، وحدتی بزرگ و عظیم و میانِ تمامِ جانب ها و اصناف و طوائف و به واسطه ی راه اندازیِ آوند ها و سامانه ها به طریقه ی بنیان یکتاپرستی ، این وحدت و جریانِ جاریِ اعجازگر بَر سویِ اهداف و مقاصدِ مهم ، مستحکم و ماندگار و توانمند و باقی بماند ، آیا باز هم با اینکه از کلامِ تشابه و مثال و الزامِ بیانِ کلامی به تشابه سوال میشود ؟ و آیا با اینکه کاربلد هستند از آنچه از سویِ جانبِ توامندی است و سببِ پیشبردِ اهداف و پدید آمدنِ جریانی جدید و ناموجود گردیدنِ جریان هایِ مانع و فریبکار میگردد تا به راه اندازیِ آوندها و سامانه ها به طریقه ی بنیان یکتاپرستی منتهی گردد ، با اینکه یادآور شده تا آنگاه که بَر سویِ این هدف و ارجحیت شماردن و بَر جای آوردنش جاری گَردد ، بَر آن موافقت است باز هم گفته میشود همانندِ آن است که رهبرانی ارزشمند به این طریق شناسایی بشوند ؟ نه اینچونین نیست مگر اینکه بَر راهبرد ها و اهدافِ ارجح که راه اندازیِ آوند ها و سامانه ها به طریقه ی بنیان یکتاپرستی ، رُکنِ و پایه ی اساسی و لازمه ی واجبِ تمامِ این جریانات است ، اهمیت و اعتناء و بَر جای آوردنی نباشد و حتی اگر چونین باشد ، مثالِ آن مثالِ برزخی است که به جهنم و به منظورِ بی اعتنائی و عدمِ بَرجای آوردنِ یکایکِ اعضاءِ مجموعه مبدل میگردد پس هرآنکه این راهبرد را سببِ شناسایی و مصلوب شدنِ پرشمار رهبرانِ راهگشا میداند ، آیا در طولِ این مدت امکانی نبود تا از عاملانی که صاحبِ نیرومندی و اموال بودند تا آوند ها بَر جای آورده بشود ، بازخواست نداشتید ؟ تا به این موافقت که از رویِ ناچاری است ، اعلامِ موافقت نشود ؟ و اکنون نیز همانندِ گذشته مشخص است که بااینکه چندید مرتبه یادآور شده کثیری از مردمان و نیروهای امنیتی رسالتِ خویش را بَر جای آوردند و به سببِ عدمِ وجود و ساماندهیِ رهبران در میانِ تجمع ها و عدمِ پیروی از راهبرد هایی مهم که بر شماری از آنان از این جانب یادآور گردید اشاره گردید ، دسته ها و اصنافِ دیگر نپیوستند ، یاری و مساعدتِ لازم از سویِ جانب هایِ موردِ خطاب که البته باید به منظورِ این نظر و قضاوت داشت بسیار مراقبِ سوء بود و سوا داشت ، هیچ بَرجای نیاورند و آری نه به پروردگار و نه آیاتِ خدا و نه حق و عدل و درستی و نیکی چون از سویِ اهلِ دانش بیان گردد ، بازنگشتند و اکنون یادآور است که شماری به ناچاری و به سببِ اینکه راهی جز این نیست حاظرند جانِ خویش را فدا کنند چراکه اگر به سببِ این حرکت ، جریان موفق بشود که ابتدایی ترین حاصلِ آن راه اندازیِ آوندها و سامانه ها به طریقه بنیان یکتاپرستی و استقلال رسانه ای و اگر اینطور نشود کمکاری نسبت به ایثار برای مردمان نداشتند و شاید بشود سببِ اعجاز و فتح و فوز و موفقیت برای مجموعه باشد پس خود انتخاب کنید و کافیست که پروردگار از بنده اش راضی باشد و به روشنی بیان شد که چاره ای جز نیست و محتمِل است این سببِ موفقیتِ مجموعه گردد و متحملِ است به مصلوب شدنِ رهبرانی لایق و شایسته منتهی گردد که برخلافِ آنان که هیچ یاری در مسیرِ حق و عدل نداشتند بلکه مانع گردیدند ، تا پایِ جان ، برای نجاتِ مجموعه و جانِ خویش را به خطر انداختند و آری بسیاری به تعلل میخوانند و بسیاری عجله دارند پس یادآور که چونان که بَر راهبردها و اهداف و ارجحیت ها توجه و مورد رعایت باشد ، خدا بزرگتر است و خوشا بَر استواران در راهِ خدا که هر گامشان بَر پایه ی تعادل و خودشان انتخاب داشته با اینکه هم روایتِ عیسی رسولِ خدا را میدانند و هم موسی رسولِ خدا و باز هم خوشا بَر استواران بَر راهِ خدا پس یادآور بَر متون و مطالب و راهبردها و ارجحیت ها و اهداف و طریق ها و اصول و آیاتِ رسایِ خدا و طریقه و طریقه ی بنیان یکتاپرستی و بنیان یکتاپرستی که این جریان همانا دربرگیرنده و موثر بَر تمامِ جهان و پدید آمدنِ تمدنی نیکو و بزرگ و عظیم در جهان است ، نیاز به یاریِ گسترده از سویِ جهانیان دارد و خوشا بر آنان که مسیرِ حق و عدالت را برگزیدند و با جانها و اموال خویش در مسیرِ درستی و نیکی گام نهادند .
باز هم یادآور که هر فَرد نفس و اراده اعطا شده و خویش میتواند انتخاب کند .

 

متون 007 کتاب آیات پروردگار

کتاب آیاتِ قرآن - سوره بقره

إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَیْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا یُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِینَ یُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِینَ آمَنُوا وَمَا یَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا یَشْعُرُونَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ بِمَا کَانُوا یَکْذِبُونَ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَکِنْ لَا یَشْعُرُونَ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ آمِنُوا کَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ کَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَکِنْ لَا یَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِینَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَیَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَکُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ یَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَیَمُدُّهُمْ فِی طُغْیَانِهِمْ یَعْمَهُونَ أُولَئِکَ الَّذِینَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا کَانُوا مُهْتَدِینَ مَثَلُهُمْ کَمَثَلِ الَّذِی اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَکَهُمْ فِی ظُلُمَاتٍ لَا یُبْصِرُونَ صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا یَرْجِعُونَ أَوْ کَصَیِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِیهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ یَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِی آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِیطٌ بِالْکَافِرِینَ یَکَادُ الْبَرْقُ یَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ کُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِیهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَیْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ یَا أَیُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُمْ وَالَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ ...

وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَکُمْ وَلَا تَکُونُوا أَوَّلَ کَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا وَإِیَّایَ فَاتَّقُونِ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَکْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَکُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ...
 

کتاب آیاتِ قرآن - سوره توبه

بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِینَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِکِینَ ...
              

 • بیانگر بیانگری
 • ۰
 • ۰

با یاد و تمنای یاری از پروردگار

عنوان متن : خطاب مهم بر مجموعه ولی ها و سران جریان یومِ یکم جریان حنفاء و ابتدایی ترین سرانِ دعوت شده بر بنیان یکتاپرستی .

چونانکه این جریان به فتح و فوز و موفقیت رسید ، و چون در جایگاه هایی که به سببِ حضورِ در آن که خصوص زمینه های گوناگون و بر پایه ی طرح ها و اهداف یادآور گردیده بود ، مستقر و صاحب جایگاه گردیدید ، ابتدایی ترین و اولین و ارجح ترین مسئولیت خویش را ولی بودن و عهده دار بودن نسبت به امنیتِ اعضاء بشمارید .

با سلام و درود و سپاس و تشکر فراوان .

به امید سلامتی و خوبی و بهره و نصیبِ نیکویِ دنیا و آخرت و جاودانگیِ همه در بهشت .

 • بیانگر بیانگری
 • ۰
 • ۰

با یاد و تمنای یاری از پروردگار

سلام .

عنوان متن : شبکه های اینترنتی کمکی و موقتی و رسالت عمومی و آوندها و بنیان یکتاپرستی .

بنده نسبت به وجود شبکه ی کمکی مخالفتی ندارم ، بلکه موافقتِ نسبیِ خود را نیز تا آنگاه که حرکتی به وضوح بر سوی هدفِ ارجحِ راه‌اندازی آوندها و سامانه ها به طریقه ی بنیان یکتاپرستی به این واسطه به عمل آید ، اعلام مینمایم .

و یادآور میشوم به نیتی نا معلوم و چون نیتی خیر باشد پس یادآور بر سنجیده کاری در مواجه بر مجموعه هایی که حقیقتاً خودشان به هر دلیلِ موجه و یا غیر موجه که سبب گردد ، برجای آوردنِ آنچه ارجحیت است را ارجح ندانسته و برجای نیاوردند و پیروی از راهبردها امتناع داشته اند . ولی یادآور است بر آیات خدا و طریقه و بنیان یکتاپرستی و مشکلات و گره هایی که به واسطه ی طیع از این مهم و برجای آوردن رسالت ، برطرف میگردد پس یادآور بر این مهم که کثیری از گروه هایی از عموم مردمان با تجمع هایشان ، رسالت و وظیفه ی خویش را برجای آوردند و شماری بسیار کثیرتر که همانا یادآور گردید به سببِ عدم پیوستن و یاری و مساعدتِ جانب ها و اصنافِ دیگر و عدمِ هدفمند بودنِ جریانِ تجمعات بر ایشان نپیوستند و سببِ استحکام و گسترگی و به نیکترین اوضاع پیشرفتن و به ثمر نرسیدنش ، به این وضع رسید و برجای آوردنِ نیروهایِ سازمانیِ حافظِ امنیت ملی که ایشان نیز رسالتشان را برجای آوردند ولی بسیار متأسف هستم از اکثریتِ صاحبانِ جایگاه ها و اموال و نیرومندی که نسبت به برجای آوردنِ ارجحیت و انجامِ رسالتِ مهم ، عملی نداشتند .

 • بیانگر بیانگری
 • ۰
 • ۰

با یاد و تمنای یاری از پروردگار

عنوان متن :نکات و راهبرد مهم و مورد توجه در رابطه با تجمعات .

(( یادآور است که دعوتی بر تجمع و جنبشی نیست مگر اینکه بر پایه ی راهبردها باشد و بر سوی اهداف و مقاصدی که ارجحترینش راه‌اندازی آوندها و سامانه ها به طریقه ی بنیان یکتاپرستی است ))

- مهمترینِ موضوعاتِ مورد توجه در باره ی این تجمعات این است که این جنبش ها به منظورِ جنگ و ویرانیِ داخلی (و البته خارجی) نیست بلکه مشخص کننده ی حضورِ ملی است تا اصلاحات و تحولات و انقلابی وسیع به واسطه ی عموم انجام گردد و در این راستا یادآور است که شماری کثیر حتی بر مهمترین اهداف توجه ندارند و یا توجهشان متمرکز و هدفمند نیست و خیزشی از پی سختی ها و مشکلات فراوان است که متأسفانه یکی از دلایلی که بسیاری از جنبش‌ها به هر شکلی و وجه که باشد ، پس از مدتی کوتاه محو و ناموجود میگردد این است که اندکی از فشار ها کاسته میشود و یا مجموعه خود را با آن وفق میدهد و چون اهدافی مشخص و روشن نگردیده پس بی نتیجه میگردد .

- اعلام کردن مواضع از سوی تجمع کنندگان با توجه به متونی از جمله متنِ منتشر شده ی اخیر (تصمیم بزرگ...) و مطابق اینان ، که به واسطه ی این اعلام موضع ها و اهداف و خواسته ها و شعارها ، پشتیبانیِ تمام جانب ها و جریان هایی که قصد تحول و اصلاح و انقلابی بزرگ دارند را به همراه داشته باشد و به واسطه ی «پیوستنِ جانب های گوناگون , از جمله عُلما ، فرهنگیان است که این جنبش و جهاد چونان سببِ استحکام میگردد که ناموجود شدنِ تنش ها و آسیب هایِ کثیرش به سببِ پختگی و پشتیبانیِ رهبرانِ میانی و مسلط بر نیرومندی از کمترین حاصل هایش است و همانندِ راهپیمایی هایی وسیع است که هر آنکه در آن حضوری درست و نیکو داشته باشد با اعلامِ موضع و شعار ها ، وحدتی را نسبت به اهدافِ ارجح و مشترک جریان ابراز مینماید و یادآور که در حقیقت اینطور است که این جنبش و جهاد در حینِ وسیعتر شدن و ناموجود شدنِ آسیب ها ، تا به هنگامِ به مقاصد رسیدن ها ، جاری و ماندگار . 

-ایجاد شعارهایی هدفمند و فکر شده که توسط نیروهای های امنیتی موردِ تحسین قرار بگیرد بخصوص در زمینه های کار و حمایت از نخبگان و فراهم آوردن بستر برای رهبرانِ جوانِ راهگشا (( یادآور که بسیاری از آنان که دشمن پنداشته میشوند ، فقط پیروی قوانینِ نوشته شده و دچار گنگی و سردرگمی هستند و چون از عموم بر سوی حق و درستی آگاه گردند پس بر عموم میپیوندند و چونان که اینطور نشود ، پیروی قوانین نوشته شده هستند و عواقبی بسیار تلخ به همراه دارد با اینکه میتواند جایگزینش پیوستن ایشان باشد )) و آیا هدف و مقصود اصلاح و تحول و انقلاب و استقلال و آزادی و رفاه و امنیت و آسایش نیست ؟ و آیا اهداف و مقاصدِ و طریق های این جریان خود تضمین کننده ی درست و نیک و بر حق و عادلانه پیشرفتن و ماندگاری اش نیست ؟ آری شماری هستند که بر اهداف و مقاصد و طریق ها و راهبردها و اصول و محکمات موافق نیستند و نمی‌پذیرند و یا بخشی را میپذیرند و کلیات و محکمات و اصول ها را با اینکه بسیار بر آن تاکید و یادآور میگردد رها می‌کنند و یادآور که مجموعه ی بشر و انسان نفس و اراده اعطا شده و این فقط دعوتی آشکار است .

-حفظ فاصله ی مناسب و دورتر از مجموعه های حافظ امنیت عمومی ، در عین حال که تجمع و راهپیمایی در حال انجام است چراکه قصد است صدای این تجمع ها ، همانندِ غُرشی که از ابرها و آسمان است ، سببِ گریز و تسلیم شدنِ ظالمان و ستمگرتران گردد و نه اینکه با درگیر کردنِ جانب ها بر یکدیگر و تضعیفِ مجموعه ، چیرگیشان تثبیت گردد .

-عدم تحریک کردنِ مجموعه های حافظ امنیت عمومی که نیاز به تفکر دارد .

-عدم آسیب بر اموال عمومی همانندِ فروشگاه ها و بسیاری موارد دیگر که نه فقط بسیار تحریک کننده است بلکه جریان هایی که این اموال ، داراییهایشان است را مخالفِ جنبش می‌گرداند .

-در وضعی که فرد یا گروهی در حال انجام اعمالی تا صحیح و ناشایست و تحریک کننده است از این فرد یا گروه دوری بشود .

- پشتیبانی از بانوانِ بسیار غیور و پوشش دادن ایشان نسبت به خطرات .

-تسلط بر خشمی که از پی سختی ها ایجاد شده و عدم تخلیه ی آن بر نیرو های حفظ امنیتِ عمومی و سعی و تلاش به منظورِ وحدت و پذیرفتنِ تمام اقشار و حتی برای فروتنانِ بسیار ارجمند دعوت از ایشان.

یادآور که همانا در گذشته بر این متون و مطالب و راهبردها یادآور نشده ، بنابراین جزءِ برنامه های این جریان نبوده و البته چونانکه بسترِ آوندها و سامانه ها به طریقه ی بنیان یکتاپرستی مهیا نگردیده و هیچ عملی از سویی به منظورِ برجای آوردنش انجام نشده ، باز هم لازم ذکر و توجه است که هدفِ اصلی از ارائه ی این متون به سببِ این است که حال که به این شکل و وضعِیتی اینچونینی است ، «چون بر پایه ی راهبردها پیش برود ، سببِ ویرانی و تضعیف و آسیب هایی شدید و جبران ناپذیر بر مجموعه نباشد و منتهی به توقفی بی ثمر نگردد » و «چون این جریان جاری است ، به مقاصد و اهدافی و نصیبی نیکو منتهی گردد» . و بنده همواره یادآور میشوم که اگر فرد یا جمیعی میگفتند چه هدفی را ارجح میدانی تا برجایش آوریم ، بنده راه‌اندازی آوندها و سامانه ها به طریقه ی بنیان یکتاپرستی را تصدیقِ نیکتر و برجای آوردنِ نیکتر و ارجح و طیع از پروردگاری میدانم که یکتا و بی همتا است و راه خدا راه مستقیم است و همه خیر از سوی اوست و یادآور بر الهام نامه ای که در این ایام گذشته بنده فقط چند قطره باران را مشاهده کردم و ای های بر طوفان ها .

به امید سلامتی و خوبی و بهره و نصیبِ نیکویِ دنیا و آخرت و جاودانگیِ همه در بهشت.

متخصر شده ی متن : با رعایت راهبردها از تضعیف و ویرانیِ مجموعه جلوگیری بشود و بر سوی اهداف و ثمراتی نیکو پیش برود و چون اینطور و بر پایه ی راهبردها پیشرَوَد ، با اینکه بر اهداف و مقاصدِ ارجح خواندن شده و مجموعه این را برگزیده ، پس « باز تاکید می‌گردد که چون بر پایه ی راهبردها پیشرَوَد به ویرانیِ مجموعه و بی ثمر بودن منتهی نگردد و چون مجموعه این طریق را انتخاب داشته سببِ وحدت و جلوگیری از آسیب بر مجموعه » و متوقف نگردد و نظر و ارجحیتِ بنده که آنرا تصدیقِ نیکتر میدانم ، راه‌اندازی آوندها و سامانه ها به طریقه ی بنیان یکتاپرستی و جنبش و جهاد از آن طریق است . حتی اگر بتوانم مانع آسیبی اندک بر موجودات بشوم ، از این نیکتر عملی نمیدانم که سببِ رضایت پروردگار باشد چه رسد که آسیب هایی فراوان و بی ثمر و یا منجر به سرانجام و اوضاعی ناخوشایند تر و سختر و چیرگیِ ستمگرتران و چپاولگران و باقی ماندنِ ظالمان گردد .

 

 • بیانگر بیانگری
 • ۰
 • ۰

با یاد و تمنای یاری از پروردگار

عنوان متن مهم : تصمیم بسیار بزرگ جانب ها و سران و عموم در خصوص بنیان یکتاپرستی و نقش ایران در سرنوشت منطقه و جهان .

همانا در سخنرانی بزرگ گذشته به تشابهات بر اهداف و مواردی که نمایانگر چراغ سبزی به منظورِ پشتیبانیِ وسیع از این انقلاب و تحول بزرگ است ، بر موافقان و هم مسیرانِ متعهدِ بر اهداف و طریق هایی که بسیار بر آنان تحریض شده و نزد مراجع که نقشی بسیار مهم دارند ، یادآور گردید و پشتیبانی ها و حرکت هایی بزرگ به نشانه ی اینکه این مجموعه در این مسیر تنها نیست ، به عمل آمد ، یادآور میشوم که همانا مهمترین هدفِ این جریان با یادآور بر آیات خدا و سیل و طریقه ؛ راه‌اندازی آوندها و سامانه ها به طریقه ی بنیان یکتاپرستی و درست و نیکو پی و بنا شدن این بنیان است که استقلال و آزادی و بهره‌مند مندیِ مجموعه ها از دارایی ها و کار و رفاه و «امنیتی بسیار بسیار مستحکم و ماندگار» را به دنبال دارد و سلطه ی «عموم انسان هایِ متخصصِ در خصوص زمینه ها و نه محدود بودن بر نظر و سلیقه ای خاص را تضمین میدارد» و در حقیقت این متخصصین هستند که با راهنمایی هایشان و چون جریان هایِ عمومی و جانب ها ، حامیشان و پیرویشان هستند سببِ جاری گردیدنِ جریان ها به درستی و نیکی و بر پایه ی عدالت و حق میگردند و ثمرات و بهره و نصیب های نیکو و پی در پی را برای موجودات به ارمغان می آورد و این تمدن نوین و فتح و فوز و موفقیت و اعجازی بزرگ و عظیم برای موجودات است ، جریانی دیگر با نظری متفاوت که شبیه ترین مثالِ آن به منظورِ شناختش ، نظامِ فرعون ها و برده داری است و به سببِ اینکه خود را همتای خدا گذارند با اینکه چون همتای آن یکتا و بی همتا که خالق آسمانها و زمین است نیستند ، حتی اگر نیتی به خیر داشته باشند ، حاصلش برای موجودات ، مشکلات و سختی های بسیار عمیق است ، این جریان ، میبایست تاثیراتِ خویش بر عموم مجموعه را بپذیرد که از ارجحیتِ بنیان یکتاپرستی و طریق هایش ، با تاثیرات ، سببِ ایجادِ حوادثی گردیده تا از این ارجحیت بازداشته بشود و نشانه ی این جریان ، ابزار ها و تجهیزات ماهواره‌ای است و البته نه تجمع های کنونی را میبایست مطلق ناصحیح دانست و نه بر کلیتِ وجودِ ابزارها و تجهیزات ماهواره‌ای و هوش های مصنوعی مانعی است همانا یادآور گردیده اینان چون به درستی و نیکی مورد استفاده قرار بگیرند ، بسیار بسیار لازم و مهم به منظورِ رفاه و امنیتِ موجودات هستند همانا در متون گذشته یادآور گردیده بر طرح سفر و تحقیق و سکونت در سیارات دیگر و آنچه در آسمانها برای بهره‌مندی ، آفریده شده و مهیاست . 

اکنون موضوع بسیار بسیار مهم دیگر جریانی است که در صدد این است تمام ثمراتِ این یومِ حدوداً چهل و چند ساله ی پس از انقلاب پیشین ایران را که استقلال در زمینه ی جنگی است را ، ناموجود گرداند که اگر این گفته صحیح نباشد که مهم ترین دلیلِ وجود سختی هایِ فراوان در این مرز و بوم ، متمرکز بودن بر همین موضوع که رسیدنِ به استقلال در زمینه ی جنگی و امنیتی است ، بدون شک از مهمترین دلایل و دلیل ایجادِ گره ها و مشکلاتی است که سببِ سختی های فراوان و وسیع گردیده . 

یادآور بر این مهم که خواستار اینند که یا در زمینه ی جنگی و امنیتی مجموعه ای پیشرفت و استقلال داشته باشد یا در زمینه ی صنعتی و تجاری و اقتصادی تا هرگاه به خواسته ی ایشان عمل نشود ، یا با جنگِ شمشیر ها و یا محاصره ی اقتصادی و نان و معیشت ، شالوده ی کشوری را و بخصوص با ایجاد نزاع و جدال های داخلی بر علیه هم ، ویران گردانند و جلوگیری کنند از اینکه مجموعه به استقلال کامل ؛ در زمینه های جنگی و امنیتی ، صنعتی و تجاری و اقتصادی و سیاسی برسد و یادآور که به استقلال رسیدن و قدرت یافتنِ این کشور که به سببِ دلایل گوناگون مهدِ ایجادِ تمدن نوین و رکن و ارجحیتِ مهمش که راه‌اندازی آوندها و سامانه های بنیان یکتاپرستی و این درست و نیکو و متناسبِ اوضاع است و چونانکه که اکثریت این مجموعه نسبت به اهداف و مقاصدِ ارجحِ بنیان یکتاپرستی و طرحهای حنفاء و نسبت به طریق ها و راهبردها و اصول و محکمات ، متحد و پیرو گردد و برجای آورد و به پیش برود ، در حقیقت تمام منطقه و مجموعه هایی فراتر نیز ، همانا بر سوی این اهداف جاری میگردند ، «اتحادی بسیار بسیار مستحکم و فتح و فوز و موفقیت هایی پی در پی و اعجازی بسیار بسیار بزرگ و عظیم است» و ساختارِ طرح ها ، همان مهمترین تضمین است که چون برجای آورده شَوَد ، به همان حدود که برجای آورده میشود ، سببِ اطبینان است که همانا سببِ استحکام و قدرتمندیِ جریان هایِ اهل حق و عدل و درستی و نیکی است ، ماندگاری و دوام را به منظورِ بهره مندی و نصیبِ نیکویِ جریان های عضو ، تضمین دارد .

و یادآور بر متون گذشته و آنگاه که میان چند سرزمین جنگی ویرانکننده بود و دلیلِ آن جنگ ها این بود که سرزمینی در صدد ساخت تسلیحات میشد تا از خود دفاع کند و سرزمینی دیگر می‌پنداشت اگر مانع این نگردد ، ویرانی خویش را از پی هجوم ایشان به همراه دارد پس دائم این سرزمین ها سببِ ویرانی و تضعیف یکدیگر میشدند . پس یادآور که فقط یکی از ثمرات وجودِ آوندها ، ایجادِ ارتباطاتی از جمله ارتباطاتِ مردمان سرزمین ها در زمینه های صنعتی و تجاریِ گسترده و حرکت بر سوی اهدافی همانند سفر و سکونت در آسمانها است که این ارتباطاتِ دائمی بسیار پی در پی و گستره است که نه فقط سببِ ایجادِ تضمین و استحکامی است که چون پشتیبانان آن عموم هستند ، شکننده بودنش به کمترین حد می‌رسد بلکه جایگزینِ ویرانی ها و رکود ها و تورم ها و بی حرکتی ها که موافق جریان خلقت جاری بودن و جاری بودن به طریقه ای درست و نیک است ، کار و سازندگی و وحدت و گسترش علم و دانشِ مجموعه به واسطه ی فعالیت و حمایت از پرشمار متخصصان در خصوص زمینه های گوناگون است .

به امید سلامتی و خوبی و بهره و نصیبِ نیکویِ دنیا و آخرت و جاودانگیِ همه در بهشت .

 • بیانگر بیانگری
 • ۰
 • ۰

با یاد و تمنای یاری از پروردگار

عنوان متن : تامین امنیتِ فعالانِ خارج از کشور .

تامین امنیتِ فعالانِ خارج از کشور موضوعی مهم و قابل توجه و «وسیع» است چراکه در پایه گذاری و پدید آمدنِ تمدنِ نوین ، سببِ راهگشایی و تسریع و قوی شدنی در تمام زمینه ها ، نقشی مهم و بر حق دارند و جریان بزرگ بنیان یکتاپرستی که سرآغازش در این سرزمین است را یاری دهندگان و متحدانی مهم هستند . 

بنده تقاضا دارم در این خصوص و نسبت به هدفِ مهم بنیان یکتاپرستی ، وحدتی که سببِ پشتیبانی و تأمین امنیتِ هم مسیران میگردد ، ایجاد و مورد یاری و مساعدت گردد . 

به امید سلامتی و خوبی و بهره و نصیبِ نیکویِ دنیا و آخرت و جاودانگیِ همه در بهشت.

 • بیانگر بیانگری