با یاد و تمنای یاری از یگانه پروردگار بی همتا و (صمد) و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون

« دوراهی خوب و بد ، رسانه ها و علیون ؛ اعطاءِ سرنوشت احسن »

مردمان جویایِ آسایش و رفاهند و ایندو قطعاً به سلامت روانی و جسمی ، امنیت و به اقتصاد ؛ صنعت ، تجارت و بازرگانی مرتبط است و چونانکه اینان فراهم باشد پس همگان سعادتمند و در رستگاری اند .

هر گاه که اینان فراهم نباشد و جویای آن میشویم ؛ به طریقه حاصل میگردد ، طریقه ای درست و نیک و عادلانه و بر حق و یا طریقه ای ناصحیح و نامتناسب . دو تفاوت مطرح میگردد ؛ طریقه ی خوب دوامش بسیار بیشتر است و برای خویش و دیگران موجبِ خوبی و خوشنودی میگردد و طریقه ی ناصحیح دوامش کم ، حتی اگر برای خویشتن موجب خوبی باشد و چونانکه نظری موافق این نباشد و تردید داشته باشد ، یادآور میشوم بر پرشمارِ براهین ، اصول و محکماتی که خلقت و عالم مبتنی بر آن استوار است . علوم گوناگون در زمینه های گوناگون ، به زبان علم و دانش از سوی بزرگان و دانشمندان اینان را تصدیق میدارد .

بنابراین اگر باور بر این است که طریقِ خوب ، بهتر و برتر است تنها یک مورد باقی میماند ؛ چطور طریقِ صحیح و متناسب را به سببِ پیمودن هر مسیر تشخیص دهیم و چطور امکانات و توانمندی های گوناگون مهیا گردد . باورمندم بسیاری موارد و عوامل در راستایِ فراهم شدن اینان موثرند ولی در جهان امروز و برای این مجموعه ؛ رسانه هایی ارتباطی که متشکل باشد از متخصصینِ اهل علم و دانش در زمینه های گوناگون و عموم را مهمترینِ گام ها راستای فراهم شدنش میدانم که از باور بنده توجه بر این ارجحیت دربرگیرنده بسیار بسیار مهم است .

نهایتاً یادآور میشوم بر هنگامی که آراء و نظراتی موافق این باشند که در راستایِ رفع گره ها و مشکلات و راهگشای و موفقیت عمومی ؛ راه‌اندازی این رسانه هایی ارتباطی بسیار مهم است پس تنها یک موضوع باقی میماند که به چه طریقی ، بر اساس چه راهبردی به این هدف دستیابی داشت و چرا اگر به شیوه هایی که صحیح و متناسب نباشند بر سوی همچین هدفی والا گام برداشت ، چونانکه صحیح و متناسب نباشند ، به گمراهی باشند آیا به مقصد می‌رسد ؟

بنده چند راهبرد مهم را از ابتدا یادآور شده ام که مجدد بر آن یادآور میشوم ؛ تحریض و دعوت از دیگران به سببِ برجای آورده شدن این مهم ، دفاع از حقوق و دارایی خویش و برجای آوردن به واسطه ی امکانات و دارایی هایِ در اختیار خویش که اگر امکان دستیابی و بهره‌مندی از منابع و دارایی ها و حقوقی که متعلق به عموم است به هر دلیل نباشد ؛ به عنوان مثال قابل تشخیص نباشد که چه و به چه حدود متعلق به چه شخصی است و یا توان مواجه نباشد و بخصوص در اوضاعی که اکثریت را نمیتوان موافقِ نظر و همراهِ خویش دریافت ؛ دو راهبرد دیگر را صحیح و متناسب میدانم که نهایتاً به درستی و نیکی و عادلانه و بر حق به دستیابی و بهره‌مندی از امکانات و دارایی هایی عمومی که متعلق به خویش تن دانسته میشود نیز منتهی میگردد .

غرض از بیان این مطلب ؛

غرض از بیان این مطلب ، یادآور شدن بر موضوعی مهم است که مجموعه ها در ایامِ پیش از اصلاحات ، تحول ، انقلاب ، خلق تمدن های نوین و توسعه و یا در حینش و چونانکه آسایش و رفاه مهیا نباشد سره دو راهی های بسیاری قرار می‌گیرند که ابتدای ترین لازمه ی آن شناخت است و سپس توانمندی کافی به سببِ جاری شدن در مسیر صحیح و متناسب و به واسطه ی رسانه های ارتباطیِ متشکل عموم و متخصصین در زمینه های گوناگون میتوان نسبت به این مشکل بسیار مهم ابتدایی مواجه ای سرنوشت ساز داشت .